Teorie grafů

Diplomová práce, MFF UK
Lukáš Jirovský
Matematika - MIUZV


2. Základní pojmy / Reprezentace grafu v počítači

Konkrétní reprezentace grafu se při práci na počítači často liší podle vlastností grafu. Například víme-li, že graf bude mít hodně vrcholů a relativně málo hran, může být matice zbytečné plýtvání pamětí a vyplatí se použít například seznam sousedů.
Speciální kapitolou jsou také dynamické datové struktury, kde se grafy (ještě častěji přímo stromy) za běhu programu velmi mění a celý graf se může několikanásobně zvětšit. Pro používání takovýchto struktur je ale potřeba velmi dobře ovládat práci s pamětí (ukazatele, příkazy jako new (Pascal) či malloc (C)), což výrazně přesahuje rámec této práce.

Graf reprezentovaný maticí

Příklad popisuje graf reprezentovaný maticí sousednosti. Jde o jednoduchý neorientovaný graf bez jakékoliv metriky. Programovací jazyk (prostředí): Pascal (Turbo Pascal 7).

Program přímo žádný algoritmus nepočítá, pouze ukazuje práci s grafem (přidání hrany, odebrání...).

Ukázky programu

Práce s grafem v Pascalu
Obr. č. 2.24 - Turbo Pascal 7 (programovací prostředí)

Práce s grafem v Pascalu
Obr. č. 2.25 - Turbo Pascal 7 (běh programu)

Práce s grafem v Pascalu
Práce s grafem v Pascalu

Poznámky pro programátory

 • Pro matici je použito dvourozměrné pole (typ typ_matice).
 • Rozměry matice jsou určené konstantou velikost_matice. Takovéto využití pole o dopředu naalokované paměti brání zvětšování grafu (přidávání nových vrcholů) - oproti dynamickým datovým strukturám.
 • Matice se předává procedurám odkazem (nikoliv hodnotou) - matice je tak globální proměnnou, do které procedury zasahují a upravují ji.
 • Zaznamenání hrany i odebrání je jednoduché - pouze se změní číslo na souřadnici určené pořadovými čísly vrcholů.

Kód programu - stáhnout program (zdrojový kód, Pascal, 2 kB)

GeSHi © 2004, Nigel McNie
 1. { Jednoduchy ukazkovy program na reprezentaci grafu pomoci matice sousednosti }
 2. { Pouziva pouze 1 (je hrana), 0 neni }
 3. { Z webu http://teorie-grafu.elfineer.cz, Bc. prace z MFF UK, Lukas Jirovsky }
 4. program GRAFMATICE1;
 5.  
 6. const
 7.   velikost_matice = 10;
 8.  
 9. type
 10.   typ_matice = array[1..velikost_matice,1..velikost_matice] of integer;
 11.  
 12. var
 13.   matice1: typ_matice;
 14.  
 15. procedure vycistiMatici(var matice:typ_matice);
 16. var
 17.   i, j: integer;
 18. begin
 19.   for i:=1 to velikost_matice do
 20.     begin
 21.     for j:= 1 to velikost_matice do
 22.       begin
 23.       matice[i,j]:= 0;
 24.       end;
 25.     end;
 26. end;
 27.  
 28. procedure zadejHranu(odkud: integer; kam: integer; var matice:typ_matice);
 29. begin
 30.   matice[odkud,kam]:= 1;
 31.   matice[kam,odkud]:= 1;
 32. end;
 33.  
 34. procedure odeberHranu(odkud: integer; kam: integer; var matice:typ_matice);
 35. begin
 36.   matice[odkud,kam]:= 0;
 37.   matice[kam,odkud]:= 0;
 38. end;
 39.  
 40. function jeHrana(odkud: integer; kam: integer; var matice:typ_matice):boolean;
 41. begin
 42.   if(matice[odkud,kam] = 1) then jeHrana:=true else
 43.                                  jeHrana:=false;
 44. end;
 45.  
 46. procedure vypisMatici(var matice:typ_matice);
 47. var
 48.    i,j: integer;
 49. begin
 50.    writeln('Matice:');
 51.    for i:=1 to velikost_matice do
 52.     begin
 53.      for j:= 1 to velikost_matice do
 54.       begin
 55.       write(matice[i,j]);
 56.       end;
 57.      writeln;
 58.     end;
 59.     writeln('--->KONEC MATICE---->');
 60.     writeln;
 61. end;
 62.  
 63. begin
 64.   {samotny program}
 65.   vycistiMatici(Matice1);
 66.   vypisMatici(Matice1);
 67.  
 68.   {zadani nekolika testovacich hran}
 69.   zadejHranu(1,2,Matice1);
 70.   zadejHranu(2,3,Matice1);
 71.   zadejHranu(2,4,Matice1);
 72.  
 73.   vypisMatici(Matice1);
 74.  
 75.   readln;
 76. end.

Úvod

Základní pojmy

Vybrané problémy

Procvičování